نماهنگ | آمدم ای شاه پناهم بده

نماهنگ قطعه ای از بهشت با نوای محمدعلی کریمخانی