شعر خوانی | حجةالاسلام الحاج قدسی | 9تیر 99

مراسم وداع با پیکر شهید نسیم افغانی با شعر خوانی حجةالاسلام الحاج قدسی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی