گفتگو | دکتر رحمتی | 9 تیر 99

گفتگو با دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری و موقوفات آستانقدس رضوی به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی