مدیحه سرائی | جعفر نژاد | 9 تیر 99

میثاق با امام و شکوه رضوان ویژه ایام دهه کرامت با مدیحه سرائی توسط آقای جعفر نژاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی