مناجات خوانی | ابوطالب خالق پور | 9 تیر 99

مناجات با خدا توسط آقای ابوطالب خالق پور به مدت 38 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی