سخنرانی | حجة الاسلام جعفر اسلامی فر | 10 تیر 99

سخنرانی با موضوع پیرامون شعار سال توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی