دعای فرج | حسن زنگی آبادی | 10 تیر 99

قرائت دعای فرج توسط آقای حسن زنگی آبادی به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی