معارف قرآنی | حجة الاسلام فیض آبادی | 10 تیر 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد علی فیض آبادی به مدت 4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی