قرائت قرآن | محمدجواد رجایی | 10 تیر 99

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان ظهر) توسط قاری محمد جواد رجایی به مدت 11 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی