زیارت امین الله | مداح مهدی نیکبخت | 14 بهمن 98

زیارت امین الله با مداحی مهدی نیکبخت بعد از نماز ظهر در رواق امام خمینی (ره) در تاریخ 14 بهمن 98