نماهنگ | خدمت خورشید

نماهنگ | خدمت خورشید آنکه دل در خدمت خورشید دارد غم ندارد از بهشت این صحن شورانگیر چیزی کم ندارد توتیای چشم ما شد خاک پاک زائرانت یا رضا گویان شدیم از یارضای زائرانت