حدیث شریف کساء | مداح محمد موحدی نیا | 14 بهمن 98

قرائت حدیث شریف کساء توسط آقای محمد موحدی نیا بعد از نماز مغرب و اعشاء از رواق امام خمینی (ره)