قرائت قرآن | مختار دهقان | 14 تیر 99

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان ظهر) توسط آقای مختار دهقان به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی