بیان احکام | حجة الاسلام حجت عابدینی | 14 تیر 99

بیان احکام کاربردی توسط حجة الاسلام حجت عابدینی به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی