معارف قرآنی | حجة الاسلام محمدرضا خاتمی | 14 تیر 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد رضا خاتمی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی