قرائت قرآن | مرتضی سادات فاطمی | 14 تیر 99

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب) توسط آقای مرتضی سادات فاطمی به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی