نماهنگ | حضورت رو حس می کنم

نماهنگ برای دیدارت می‌خوام از همه دنیا بگذرم یا رضا(ع) زندگیمو بدهکارم به تو