نماهنگ| زمزمه آسمان

🎙 حسین طاهری آرام می‌گیرد دلم در بارگاهت ای مشهد تو جان پناه اهل عالم میراث تو نور است در دل‌های عاشق ای وارث عیسی و ابراهیم و آدم