نماهنگ | شاها نظر کن گوشه ای

بعد از این همه مدت آمدم صحن و سرایتان ولی نمی‌توانم ... حال و هوای زائران حرم