دعای کمیل | سعید حدادیان | 19 تیرماه 99

قرائت دعای کمیل توسط آقای سعید حدادیان به مدت 56 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی