نماهنگ|حریم قدسی

در حریم قدسیت بال مناجاتی بده گنبدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده