معارف قرآنی | حجة الاسلام عرفانیان | 21تیر 99

بیان معارف قرآنی توسط حجه الاسلام عرفانیان به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی