قرائت قرآن | حجة الاسلام یعقوبی | 21تیر 99

قرائت قرآن کریم توسط حجة الاسلام یعقوبی به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی