قرائت قرآن | سیدمرتضی سادات فاطمی | 21 تیر 99

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب) توسط آقای سیدمرتضی سادات فاطمی به مدت 9 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی