معارف قرآنی | حجة الاسلام خاتمی | 21 تیر 99

بیان معارف قرآنی توسط حجت الاسلام محمدرضا خاتمی به مدت 9 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی