بیان احکام | حجة الاسلام عنایتی | 21 تیر 99

بیان احکام کاربردی توسط حجة الاسلام عنایتی به مدت15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی