نماهنگ | بر همان عهد

نماهنگ زیبای «برهمان عهد» - به مناسبت سالروز حمله به مسجد گوهرشاد یکایک سرشکست آن روز اما عهد و پیمان نه غم دین بود در اندیشه مردم غم نان نه نماهنگ تأثیر گذار به مناسبت 21 تیر حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان در سال 1314 شمسی