نماهنگ| علی ابن موسی الرضا علیه السلام

نگاهم سوی تو بهشتم کوی تو دلم خورده گره به تار موی تو علی موسی الرضا نماهنگ مدیحه خوانی با نوای آقای امیر عارف