پرسمان دینی | سخنران حجة الاسلام صابری تولایی | 16 بهمن 98

پرسمان دینی با سخنرانی گفتگو محور با موضوع فجر بیداری توسط حجة الاسلام صابری تولایی بعد از نماز مغرب و عشا رواق امام خمینی (ره)