ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر | 17 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن بعد از نماز صبح از رواق امام خمینی (ره)