نماهنگ | رسیده ام در باب الجواد با امید

نماهنگ زیبای رسیده ام در باب الجواد با امید رسیده ام در باب الجواد با امید، چرا که یأس پر است از تضاد با امید برای رفع گره های کور آمده است ، دلی که دست به دست تو داد با امید