نماهنگ | تسلیت آقا

روضه بگیرید که شده وقت عزا مشکی بپوشید رفقا! آی رفقا! نم نمِ بارون با چشم گریون...