پرسمان دینی | سخنران حجة الاسلام سید سلیمانی | 17 بهمن 98

پرسمان دینی - سخنرانی گفتگو محور با موضوع نظام سلطه جهانی و قراردادهای بین المللی توسط حجة الاسلام سید مجتبی سید سلیمانی ساعت 20:30 از رواق امام خمینی (ره)