مدیحه سرائی| مداح سید جعفر ماهرخسار | 17 بهمن 98

مدیحه سرائی توسط آقای سید جعفر ماهرخسار به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی