نماهنگ | کعبه عاشقان

ای حرم محترمت کعبه عاشقان رضا صحن و سرای مرقدت رونق آسمان رضا