بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام محمد تقی حسین زاده | 9مرداد99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد تقی حسین زاده به مدت 4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی