مولودی خوانی | سعید قانع | 10 مرداد 99

بخش اول سلسله جشنهای شمیم ولایت ویژه دهه ولایت : مولودی خوانی توسط آقای سعید قانع به مدت 12 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی