مناجات خوانی | سید ناصر کهربائی | 10 مرداد 99

مناجات خوانی توسط آقای سید ناصر کهربائی به مدت 33 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی