نماهنگ | حرم امن الهی

کنار خانه امن الهی حریم و حرمت حج را شکستند یاد شهدای مظلوم فاجعه منا زنده باد.