بیان معارف قرآنی | حجة الاسلام مشیری | 11مرداد99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام مشیری به مدت 4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی