زیارت مختصر امام رضا (ع) | آقای احمدی | 11مرداد99

زیارت مختصر امام رضا (ع) توسط آقای احمدی به مدت 17 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی