سخنرانی | حجةلاسلام دهشت | 11مرداد99

سخنرانی با موضوع امامت و ولایت توسط حجةلاسلام دهشت به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی