مداحی | کاظم غلامشاهی | 11مرداد99

مداحی توسط آقای کاظم غلامشاهی به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی