معارف قرآنی | حجةالاسلام خاتمی | 11مرداد99

بیان معارف قرآنی توسط حجةالاسلام محمدرضا خاتمی به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی