گفتگوی معارفی | حجةالاسلام دهشت | 11مرداد99

گفتگوی معارفی توسط حجةالاسلام دهشت و آقای سید رضا نواب به مدت 27 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی