مناجات خوانی | ابوطالب خالق پور | 11 مرداد 99

مناجات خوانی توسط آقای ابوطالب خالق پور به مدت 36 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی