استکبار ستیزی و گام دوم انقلاب | سخنران حجة الاسلام فرزانه | 18 بهمن 98

سخنرانی با موضوع استکبار ستیزی و گام دوم انقلاب توسط حجة الاسلام محمد باقر فرزانه