گفت و گوی معارفی | حجة الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی و آقای یوحنا از بزرگان آشوریان ارومیه | 12مرداد99

گفت و گوی معارفی توسط حجة الاسلام محمد باقر حیدری کاشانی و آقای یوحنا از بزرگان آشوریان ارومیه به مدت 34 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی