دعای فرج | محسن فنائی | 13 مرداد 99

قرائت دعای فرج (الهی عظم البلاء ) توسط آقای محسن فنائی به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی