معارف قرآنی | حجة الاسلام مهریزیان | 13 مرداد 99

بیان معارف قرآنی توسط حجت الاسلام محمدرضا مهریزیان به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی